Komentarze

Sprawozdanie finansowe za rok 2018

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe - BILANS jednostki budżetowej Szkoła Podstawowa w Biedaszkach sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kętrzyn:

kliknij tu:

http://bip.gminaketrzyn.pl/10050/Sprawozdania_Finansowe/W tej chwili nie ma żadnych komentarzy.
 

Dodaj komentarz


Nazwa:

Nazwa:


Komentarz: